سینی کابل

 •  

  سینی کابل

  سینی های کابل مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر و غیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • سه راهی سینی کابل

  سه راهی سینی کابل های مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر وغیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • زانویی ۹۰ درجه سینی کابل

  زانویی سینی های کابل مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر و غیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • چهار راهی سینی کابل

  چهار راهی سینی های کابل مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ و غیره(طب سفارش مشتری) میباشد.

 • تبدیل سینی کابل

  تبدیل سینی های کابل در اندازه های مختلف و شکل های مختلف طبق سفارش مشتری قابل تولید هستند.

 • درپوش سینی کابل

  درپوش سینی کابل های مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر و غیره(طبق سفارش مشتری( میابشد.

 • بازوی نگه دارنده سینی کابل و نردبان کابل

  بازوی ن/ه دارنده زانویی سینی کابل از ورق گالوانیزه با ابعاد متفاوت طبق سفارش مشتری ساخته میشود.

 • بست کابل ریلی و ریل بست کابل

  بست کابل و ریل بست کابل در اندازه های مختلف از ورق گالولنیزه قابل تولید میباشد.

 • اتصالات ترانکینگ

  اتصالات ترانکینگ ساخته شده از ورق روغنی با رنگ کوره ای در رنگها و انذاره های مختلف میباشد.

نمونه کابل ها

آخرین محصولات

کابل آلومینیوم 2x500+240پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x500+240پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x400+1850 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x400+1850 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x300+120 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x300+120 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x240+120 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x240+120 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x200+95 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x200+95 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x185+95 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x185+95 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x150+75 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x150+75 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x120+70 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x120+70 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x95+50 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x95+50 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x75+25 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x75+25 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x50+16 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x50+16 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x35+16 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x35+16 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x25+16 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x25+16 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x16+10 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x16+10 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 2x10+10 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 2x10+10 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 1x500 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 1x500 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 1x400 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 1x400 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال
کابل آلومینیوم 1x300 پیشرویزد
کابل آلومینیوم 1x300 پیشرویزد
0.000ریال مالیات ویژه: 0.000ریال

انواع سیم وکابل