سیم افشان ساختمانی۴


موجودیت کالا: کالا در انبار

پیش نمایش سریع

انواع سیم مسی تک رشته افشان و مفتول،کابل مسی چند رشته ای افشان و مفتول،کابل آلومینیومی چند رشته ای،کابل فرمان شیلددار مسی، کابل کولری مفتول،سیم نایلون
تعداد:

انواع سیم مسی تک رشته افشان و مفتول،کابل مسی چند رشته ای افشان و مفتول،کابل آلومینیومی چند رشته ای،کابل فرمان شیلددار مسی، کابل کولری مفتول،سیم نایلون


 لیست قیمت سیم و کابل عرضه شده در گروه صنعتی پارس صنایع

لیست قیمت سیم افشان مسی واحد قیمت (ریال)
سیم افشان 1 در 0.5 حلقه 526.000
سیم افشان 1 در 0.75 حلقه 704.000
سیم افشان 1 در 1 حلقه 920.000
سیم افشان 1 در 1.5 حلقه 1.267.000
سیم افشان 1 در 2.5 حلقه 1.909.000
سیم افشان 1 در 4 حلقه 3.204.000
سیم افشان 1 در 6 حلقه 4.670.000
سیم افشان 1 در 10 حلقه 8.060.000
سیم افشان 1 در 16 حلقه 12.569.000
سیم افشان 1 در 25 متر 202.000
سیم افشان 1 در 35 متر 274.000
سیم افشان 1 در 50 متر 383.000
لیست قیمت سیم افشان ارت مسی واحد قیمت (ریال)
ارت سیم افشان 1 در1.5 حلقه 1.309.000
ارت سیم افشان 1 در2.5 حلقه 1.946.000
ارت سیم افشان 1 در4 حلقه 3.260.000
ارت سیم افشان 1 در6 حلقه 4.704.000
ارت سیم افشان 1 در10 حلقه 8.175.000
ارت سیم افشان 1 در16 حلقه 12.932.000
ارت سیم افشان 1 در25 متر 205.000
ارت سیم افشان 1 در35 متر 274.000
ارت سیم افشان 1 در50 متر 390.000
لیست قیمت سیم مفتول مسی واحد قیمت (ریال)
سیم مفتول 1 در 0.5 حلقه 538.000
سیم مفتول 1 در 0.75 حلقه 734.000
سیم مفتول 1 در 1 حلقه 938.000
سیم مفتول 1 در 1.5 حلقه 1.337.000
سیم مفتول 1 در 2.5 حلقه 2.005.000
سیم مفتول 1 در 4 حلقه 3.350.000
سیم مفتول 1 در 6 حلقه 4.878.000
سیم مفتول 1 در 10 حلقه 8.221.000
سیم مفتول 1 در 16 متر 118.000
لیست قیمت سیم نایلونی (بند تخت) واحد قیمت (ریال)
نایلون سیم 2 در 0.5 حلقه 1.198.000
نایلون سیم 2 در 0.75 حلقه 1.528.000
نایلون سیم 2 در 1 حلقه 1.881.000
نایلون سیم 2 در 1.5 حلقه 2.558.000
نایلون سیم 2 در 2.5 حلقه 4.113.000
لیست قیمت کابل افشان مسی واحد قیمت (ریال)
افشان کابل 2 در 0.5 حلقه 1.562.000
افشان کابل 2 در 0.75 حلقه 1.939.000
افشان کابل 2 در 1 حلقه 2.377.000
افشان کابل 2 در 1.5 حلقه 3.350.000
افشان کابل 2 در 2.5 حلقه 5.259.000
افشان کابل 2 در 4 حلقه 7.927.000
افشان کابل 2 در 6 حلقه 11.040.000
افشان کابل 2 در 10 متر 186.000
افشان کابل 3 در 0.75 حلقه 2.762.000
افشان کابل 3 در 1 حلقه 3.262.000
کابل افشان 3 در 1.5 حلقه 4.477.000
کابل افشان 3 در 2.5 حلقه 7.640.000
کابل افشان 3 در 4 حلقه 11.020.000
کابل افشان 3 در 6 حلقه 15.672.000
کابل افشان 3 در 10 متر 266.000
کابل افشان 3 در 16 متر 408.000
کابل افشان 3 در 25 متر 673.000
کابل افشان 3 در 35 متر 867.000
کابل افشان 3 در 25+16 متر 760.000
کابل افشان 3 در 35+16 متر 1.005.000
مسی کابل افشان 4 در 0.75 حلقه 3.553.000
مسی کابل افشان 4 در 1 حلقه 4.248.000
مسی کابل افشان 4 در 1.5 حلقه 5.928.000
مسی کابل افشان 4 در 2.5 حلقه 9.141.000
مسی کابل افشان 4 در 4 حلقه 14.406.000
مسی کابل افشان 4 در 6 حلقه 20.679.000
مسی کابل افشان 4 در 10 متر 348.000
مسی کابل افشان 4 در 16 متر 565.000
مسی کابل افشان 4 در 25 متر 860.000
مسی کابل افشان 4 در 35 متر 1.255.000
افشان مسی کابل 5 در 1.5 حلقه 7.534.000
افشان مسی کابل 5 در 2.5 حلقه 12.425.000
افشان مسی کابل 5 در 4 متر 178.000
افشان مسی کابل 5 در 6 متر 256.000
افشان مسی کابل 5 در 10 متر 450.000
افشان مسی کابل 5 در 16 متر 673.000
افشان مسی کابل 5 در 25 متر 1.201.000
افشان مسی کابل 5 در 35 متر 1.778.000
لیست قیمت کابل مفتولی مسی واحد قیمت (ریال)
کابل مفتولی 2 در 4 متر 91.000
کابل مفتولی 2 در 6 متر 122.000
کابل مفتولی 2 در 10 متر 196.000
کابل مفتولی 3 در 6 متر 165.000
کابل مفتولی 3 در 10 متر 295.000
کابل مفتولی 3 در 25+16 متر 793.000
کابل مفتولی 3 در 35+16 متر 1.029.000
کابل مفتولی 3 در 50+25 متر 1.378.000
کابل مفتولی 4 در 4 متر 148.000
کابل مفتولی 4 در 6 متر 225.000
کابل مفتولی 4 در 10 متر 351.000
کابل مفتولی 4 در 16 متر 570.000
کابل مفتولی 5 در 6 متر 268.000
کابل مفتولی 5 در 10 متر 457.000
لیست قیمت کابل مفتولی کولری واحد قیمت (ریال)
کولری کابل مفتول 4 در 1 حلقه 3.871.000
کولری کابل مفتول 4 در 1.5 حلقه 5.662.000
کولری کابل مفتول 5 در 1 حلقه 4.914.000
کولری کابل مفتول 5 در 1.5 حلقه 7.052.000
لیست قیمت کابل شیلددار واحد قیمت (ریال)
شیلددار کابل 2 در 1 متر 46.000
شیلددار کابل 2 در 1.5 متر 51.500
شیلددار کابل 2 در 2.5 متر 72.600
شیلددار کابل 3 در 1.5 متر 71.500
شیلددار کابل 3 در 2.5 متر 98.000
بالا