سیم وکابل کسری

سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سیم وکابل کسری 

فروش سيم 1.5*1 افشان کسری

فروش سيم 2.5*1 افشان .کسری

فروش سيم 4*1 افشان.کسری

فروش سيم 10*1 .کسری

فروش سيم 16*1 .افشانکسری

فروش سيم 25*1 کسری

فروش سيم 35*1 .افشان کسری

فروش کابل کولري 1.5*4افشان کسری

فروش کابل 16*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 25*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 35*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 50*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 70*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 95*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 120*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 150*1 مفتول زميني .کسری

فروش کابل 185*1 مفتول زميني کسری

فروش کابل 240*1 مفتول زميني .کسری

فروش کابل 300*1 مفتول زمينيکسری

فروش کابل 16+25*3 مفتول زميني کسری

فروش کابل 16+35*3 مفتول زميني .کسری

فروش کابل 25+50*3 مفتول زميني .کسری

فروش کابل35+70*3 مفتول زميني .کسری

فروش کابل 50+95*3 مفتول زميني .کسری

فروش کابل 70+120*3 مفتول زمينيکسری

فروش کابل 70+150*3 مفتول زمينيکسری

فروش کابل 95+185*3 مفتول زميني کسری

فروش کابل 120+240*3 مفتول زميني کسری

فروش کابل 1.5*2 .زميني افشانکسری

فروش کابل 2.5*2 .زميني افشانکسری

فروش کابل 4*2 .زميني افشانکسری

فروش کابل 6*2 .زميني افشانکسری

فروش کابل 10*2 .زميني افشانکسری

فروش کابل 16*2 .زميني افشانکسری

فروش کابل 1.5*3 ..ل زميني افشانکسری

فروش کابل 2.5*3 .زميني افشانکسری

رفروش کابل 4*3 .زميني افشانکسری

فروش کابل 6*3 .زميني افشانکسری

فروش کابل 10*3 .زميني افشانکسری

فروش کابل 16*3 .زميني افشانکسری

فروش کابل 25*3 .زمينيکسری

فروش کابل 35*3 .زميني افشانکسری

فروش کابل 1.5*4 .زميني افشانکسری

فروش کابل 2.5*4 .زمينيکسری

فروش کابل 4*4 .زميني افشانکسری

فروش کابل 6*4 .زميني افشانکسری

فروش کابل 10*4 .زميني افشانکسری

فروش کابل 16*4 .زميني افشانکسری

فروش کابل 25*4 .زمينيکسری

فروش کابل 1.5*5 .زميني افشانکسری

فروش کابل 2.5*5 .زميني افشانکسری

فروش کابل 4*5 .زميني افشانکسری

فروش کابل 6*5 زميني افشانکسری

فروش کابل 10*5 زميني افشانکسری

فروش کابل 16*5 زميني افشانکسری:

فروش کابل 0.75*2 افشان کسری

فروش کابل 1*2 افشان کسری

فروش کابل 1.5*2 افشان کسری

فروش کابل 4*2 افشان کسری

فروش کابل 6*2 افشان .کسری

فروش کابل 10*2 افشان کسری

فروش کابل 16*2 افشان کسری

فروش کابل 0.75*3 افشان کسری

فروش کابل 1*3 افشان کسری

رفروش کابل 2.5*3 افشان کسری

فروش کابل 4*3 افشان کسری

فروش کابل 6*3 افشان کسری

فروش کابل 10*3 افشان کسری

فروش کابل 0.75*4 افشان کسری

فروش کابل 1*4 افشان کسری

فروش کابل 1.5*4 افشان کسری

فروش کابل 2.5*4 افشان کسری

فروش کابل 4*4 افشان کسری

فروش کابل 6*4 افشان کسری

فروش کابل 10*4 افشان کسری

فروش کابل 16*4 افشانک سری

فروش کابل 25*4 افشان کسری

فروش کابل 1.5*5 افشان کسری

فروش کابل 2.5*5 افشان کسری

فروش کابل 4*5 افشان کسری

فروش کابل 6*5 افشان کسری

فروش کابل10*5 افشان کسری

فروش کابل 16*5 افشان کسری

فروش کابل25*3 افشان .کسری

فروش کابل 16+25*3 افشان کسری

فروش کابل 35*3 افشان کسری

فروش کابل 16+35*3 افشان کسری

رفروش کابل 50*3 .کسری

فروش کابل 25+50*3 .افشان کسری

فروش کابل آنتني 4/5

.  33964122

66735026

666734960

تلفن همراه 

09120620556 

 09038888236

بالا