کابل قدرت سکتور آلومینیوم

استاندارد : IEC 60652

ولتاژ اسمی : ۰٫۶ / ۱ کیلو ولت

ساختمان هادی : هادی از جنس آلومنیوم، عایق از جنس PVC

کاربرد : این نوع کابل ها برای مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد. این کابل ها یا بیرون ساختمان، زیر زمین داخل آب و کانال هایی که به دور از هر گونه احتمال ضربه دیدگی باشد نصب می شود.

.
.
حداکثر مقاومت هادی قطر تقریبی نهایی وزن تقریبی ضخامت روکش ضخامت نامی عایق تعداد و قطر رشته ها تعداد و سطح مقطع اسمی
Ω/KM mm kg/km mm mm mm mm 2
۰٫۶۴۱ ۲۵٫۸ ۸۴۱ ۱٫۸ ۱٫۴ ۱۹x۱٫۸۳ ۳x۵۰
۰٫۴۴۳ ۲۸٫۹ ۱۰۵۲ ۱٫۹ ۱٫۴ ۱۹x۲٫۱۷ ۳x۷۰
۰٫۳۲۰ ۳۳٫۲ ۱۴۲۶ ۲٫۱ ۱٫۶ ۱۹x۲٫۵۲ ۳x۹۵
۰٫۲۵۳ ۳۶٫۱ ۱۷۱۶ ۲٫۲ ۱٫۶ ۳۷x۲٫۰۳ ۳x۱۲۰
۰٫۲۰۶ ۴۰٫۱ ۲۰۹۹ ۲٫۳ ۱٫۸ ۳۷x۲٫۲۸ ۳x۱۵۰
۰٫۱۶۴ ۴۴٫۱ ۲۵۲۴ ۲٫۴ ۲٫۰ ۳۷x۲٫۵۳ ۳x۱۸۵
۰٫۱۲۵ ۴۹٫۸ ۳۲۶۵ ۲٫۶ ۲٫۲ ۳۷x۲٫۸۷ ۳x۲۴۰
۰٫۱۰۰ ۵۴٫۵ ۳۹۹۸ ۲٫۹ ۲٫۴ ۶۱x۲٫۵۰ ۳x۳۰۰
۰٫۶۴۱ ۲۷٫۴ ۹۲۸ ۱٫۹ ۱٫۴+۱٫۲ ۱۹x۱٫۸۳+۷x۲٫۱۷ ۳x۵۰٫۲۵
۰٫۴۴۳ ۳۰٫۶ ۱۱۸۹ ۲٫۰ ۱٫۴+۱٫۲ ۱۹x۲٫۱۷+۷x۲٫۵۰ ۳x۷۰٫۳۵
۰٫۳۲۰ ۳۵٫۲ ۱۶۳۷ ۲٫۲ ۱٫۶+۱٫۴ ۳۷x۱٫۸۳+۷x۲٫۹۳ ۳x۹۵٫۵۰
۰٫۲۵۳ ۳۸٫۲ ۱۹۸۶ ۲٫۳ ۱٫۶+۱٫۴ ۳۷x۲٫۰۵+۱۹x۲٫۱۵ ۳x۱۲۰٫۷۰
۰٫۲۰۶ ۴۱٫۶ ۲۳۶۱ ۲٫۴ ۱٫۸+۱٫۴ ۳۷x۲٫۲۵+۱۹x۲٫۱۵ ۳x۱۵۰٫۷۰
۰٫۱۶۴ ۴۸٫۵ ۲۸۸۷ ۲٫۶ ۲٫۰+۱٫۶ ۳۷x۲٫۵۳+۳۷x۱٫۸۳ ۳x۱۸۵٫۹۵
۰٫۱۲۵ ۵۲٫۸ ۳۷۲۶ ۲٫۸ ۲٫۲+۱٫۶ ۳۷x۲٫۹۱+۳۷x۲٫۰۵ ۳x۲۴۰٫۱۲۰
۰٫۱۰۰ ۵۹٫۱ ۴۶۳۹ ۲٫۹ ۲٫۴+۱٫۸ ۶۱x۲٫۵۳+۳۷x۲٫۲۵ ۳x۳۰۰٫۱۵۰
۰٫۶۴۱ ۲۹٫۴ ۱۰۹۳ ۲٫۱ ۱٫۴ ۱۹x۱٫۸۳ ۴x۵۰
۰٫۴۴۳ ۳۳٫۴ ۱۴۰۳ ۲٫۱ ۱٫۴ ۱۹x۲٫۱۷ ۴x۷۰
۰٫۳۲۰ ۳۷٫۳ ۱۸۸۴ ۲٫۲ ۱٫۶ ۱۹x۲٫۵۲ ۴x۹۵
۰٫۲۵۳ ۴۱٫۶ ۲۲۶۰ ۲٫۳ ۱٫۶ ۳۷x۲٫۰۳ ۴x۱۲۰
۰٫۲۰۶ ۴۶٫۶ ۲۷۹۶ ۲٫۵ ۱٫۸ ۳۷x۲٫۲۸ ۴x۱۵۰
۰٫۱۶۴ ۵۵٫۵ ۳۳۸۵ ۲٫۷ ۲٫۰ ۳۷x۲٫۵۳ ۴x۱۸۵
۰٫۱۲۵ ۵۷٫۹ ۴۳۷۰ ۲٫۹ ۲٫۲ ۳۷x۲٫۸۷ ۴x۲۴۰
۰٫۱۰۰ ۶۳٫۶ ۵۲۶۰ ۳٫۱ ۲٫۴ ۶۱x۲٫۵۰ ۴x۳۰۰
بالا