سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز فروش سیم وکابل افشارنژادخراسان وآرین ابه

. سیم وکابل شاذ الکتریک مرکز

فروش سیم وکابل افشارنژادخراسان وآرین ابهر 

 فروش سیم 1*1 افشان  خراسان افشارنژاد

فروش سیم 1.5*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سیم 2.5*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سیم 4*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سیم 10*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سیم 16*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سیم 25*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سیم 35*1 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل کولری 1.5*4 خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 25*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 35*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 50*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 70*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 95*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 120*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 150*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 185*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 240*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 300*1 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16+25*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16+35*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 25+50*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل35+70*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 50+95*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 70+120*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 70+150*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 95+185*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 120+240*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*2 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*2 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*2 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*2 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*2 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*2 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 25*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 35*3 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 25*4 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*5 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*5 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*5 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*5 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*5 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*5 مفتول زمینی خراسان افشارنژاد

فروش کابل 0.75*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*2 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 0.75*3 افشان خراسان افشارنژادف

روش کابل 1*3 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*3 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*3 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*3 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*3 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 0.75*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 10*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 16*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 25*4 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 1.5*5 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 2.5*5 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 4*5 افشان خراسان افشارنژاد

فروش کابل 6*5 افشان خراسان افشارنژاد

فروش سيم 1.5*1 افشان آرین ابهر

فروش سيم 2.5*1 افشان آرین ابهر

فروش سيم 4*1 افشان آرین ابه

رفروش سيم 10*1 افشان افشان آرین ابهر

فروش سيم 16*1 افشان افشان آرین ابهر

فروش سيم 25*1 افشان افشان آرین ابهر

فروش سيم 35*1 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل کولري 1.5*4افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 25*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 35*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 50*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 70*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 95*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 120*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 150*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 185*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 240*1 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 300*1 مفتول زميني افشان آرین ابه

رفروش کابل 16+25*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 16+35*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 25+50*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل35+70*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 50+95*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 70+120*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 70+150*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 95+185*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 120+240*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 1.5*2 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 2.5*2 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*2 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*2 مفتول زميني افشان آرین ابه

رفروش کابل 10*2 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*2 مفتول زميني افشان آرین ابه

رفروش کابل 1.5*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 2.5*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 10*3 مفتول زميني افشان آرین ابه

رفروش کابل 16*3 مفتول زميني افشان آرین ابه

رفروش کابل 25*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 35*3 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 1.5*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 2.5*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 10*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 25*4 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 1.5*5 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 2.5*5 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*5 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*5 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 10*5 مفتول زميني افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*5 مفتول زميني افشان آرین ابهر

:فروش کابل 0.75*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 1*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 1.5*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 10*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*2 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 0.75*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 1*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 2.5*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 10*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 0.75*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 1*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 1.5*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 2.5*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 10*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 25*4 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 1.5*5 افشان افشان آرین ابه

رفروش کابل 2.5*5 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 4*5 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 6*5 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل10*5 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 16*5 افشان افشان آرین ابه

رفروش کابل25*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 16+25*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 35*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 16+35*3 افشان افشان آرین ابهر

فروش کابل 50*3 افشانافشان آرین ابهر

فروش کابل 25+50*3 افشان افشان آرین ابهرد

فروش کابل آنتني 4/5

افشان آرین ابهر33964120  

33964122

66735026

66734960

تلفن همراه 

09120620556  

09038888236 

 www.shazco.ir

www.cable-wire.ir

بالا