کابل تخت

سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
ضخامت غلاف
قطر متوسط کابل
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
mm
Ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
2x0/5
16x0/20
0/5
0/6
4/8-3x4/8
37
5
33
2x0/75
24x0/20
0/5
0/6
5/2-3/2x5/2
25
10
41
3x0/5
16x0/20
0/5
0/6
5
37
5
40/7
3x0/75
16x0/20
0/5
0/6
5/4
25
10
50/3
بالا