کابل آرموردار

برای مناطق هازارد شامل زون های 0، 1 و 2 آیا استاندارد الزامی بر استفاده از آرمور دارد و یا خیر همچنین مشخصات کابل برای مناطق هازارد بر اساس استاندارد چه باید باشد؟ در صورت وجود استاندارد شماره رفرنس اشاره گردد.
.بطور کلی در نواحی خطر باید ریسک آسیبهای مکانیکی را پائین آورد که یکی از روشهای آن می تواند استفاده از آرمور مناسب باشد. استاندارد در این خصوص عبارات کلی دارد.

60079-14 IEC –
9.1.2 Avoidance of damage
Cable systems and accessories should be installed, so far as is practicable, in positions that
will prevent them being exposed to mechanical damage and to corrosion or chemical
influences (for example solvents), and to the effects of heat (but see also 12.2.2.5 for
intrinsically safe circuits). Where exposure of this nature is unavoidable, protective measures,
such as installation in conduit, shall be taken or appropriate cables selected (for example, to
minimize the risk of mechanical damage, armoured, screened, seamless aluminium sheathed,
mineral-insulated metal sheathed or semi-rigid sheathed cables could be used).
Where cable or conduit systems are subject to vibration, they shall be designed to withstand
that vibration without damage.
 
بالا