کابل قدرت چند رشته با هادی آلومینیوم گرد

.

استاندارد : IEC 60652

ولتاژ اسمی : ۰٫۶ / ۱ کیلو ولت

ساختمان هادی : هادی از جنس آلومینیوم، عایق از جنس PVC

کاربرد : این نوع کابل ها برای مصارف روشنایی و خطوط توزیع فشار ضعیف تا ۱۰۰۰ ولت در مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد. این کابل ها یا بیرون ساختمان، زیر زمین داخل آب و کانال هایی که به دور از هر گونه احتمال ضربه دیدگی باشد نصب می شود.

.
.
حداکثر مقاومت هادی قطر تقریبی نهایی وزن تقریبی ضخامت روکش ضخامت نامی عایق تعداد و قطر رشته ها تعداد و سطح مقطع اسمی
Ω/KM mm kg/km mm mm mm mm 2
۳٫۰۸ ۱۶٫۵ ۳۵۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۳٫۵۲ ۲x۱۰
۳٫۰۸ ۱۷٫۷ ۳۹۴ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۳۴ ۲x۱۰
۱٫۹۱ ۱۸٫۶ ۴۲۷ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۴٫۵ ۲x۱۶
۱٫۹۱ ۱۹٫۶ ۵۰۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۷۱ ۲x۱۶
۱٫۲۰ ۲۱٫۶ ۶۱۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۵٫۵۸ ۲x۲۵
۱٫۲۰ ۲۳٫۴ ۷۰۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۱۵ ۲x۲۵
۰٫۸۶ ۲۳٫۶ ۷۵۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۶٫۵۸ ۲x۳۵
۰٫۸۶ ۲۵٫۶ ۹۵۵ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۵۲ ۲x۳۵
۳٫۰۸ ۱۷٫۵ ۴۲۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۳٫۵۲ ۳x۱۰
۳٫۰۸ ۱۸٫۴ ۴۴۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۳۴ ۳x۱۰
۱٫۹۱ ۱۹٫۵ ۵۰۵ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۴٫۵ ۳x۱۶
۱٫۹۱ ۲۰٫۹ ۵۶۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۷۱ ۳x۱۶
۱٫۲۰ ۲۲٫۸ ۷۰۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۵٫۵۸ ۳x۲۵
۱٫۲۰ ۲۴٫۸ ۷۹۷ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۱۵ ۳x۲۵
۰٫۸۶۸ ۲۵٫۰ ۸۶۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۶٫۵۸ ۳x۳۵
۰٫۸۶۸ ۲۷٫۱ ۹۷۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۵۲ ۳x۳۵
۳٫۰۸ ۱۸٫۹ ۴۶۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۳٫۵۲ ۴x۱۰
۳٫۰۸ ۲۰٫۲ ۵۱۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۳۴ ۴x۱۰
۱٫۹۱ ۲۱٫۲ ۵۹۳ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۴٫۵ ۴x۱۶
۱٫۹۱ ۲۲٫۸ ۶۶۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۱٫۷۱ ۴x۱۶
۱٫۲۰ ۲۴٫۹ ۸۳۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۵٫۵۸ ۴x۲۵
۱٫۲۰ ۲۷٫۰ ۹۳۹ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۱۵ ۴x۲۵
۰٫۸۶۸ ۲۷٫۳ ۱۰۲۳ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱x۶٫۵۸ ۴x۳۵
۰٫۸۶ ۲۹٫۷ ۱۱۵۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۷x۲٫۵۲ ۴x۳۵
بالا