کابل غلاف سرب

کابل غلاف سرب

کابل زره پوش همانطور که از نامش پیداست در برابر آسیب مکانیکی محافظت می شود در حالیکه
کابل محافظت نشده بسیار آسیب پذیر است.

چه تفاوتی بین آن ها وجود دارد؟ و چرا باید کابل زره پوش با کابل محافظت نشده انتخاب کنیم؟

برای پیدا کردن پاسخ تمام این پرسش ها، خواندن این مقاله را از دست ندهید.

SWA یک کابل کنترل قدرت و کمکی است که برای استفاده در منبع تغذیه برق طراحی شده است.

این نوع کابل با عناوین متفاوتی مثل کابل زره دار، کابل زره پوش و کابل SWA در صنعت شناخته می شود.

این نوع کابل توسط یکی از انواع پیوندهای الکتریکی محافظت می شود و
در سیستم ها و فریم ورک های زیرزمینی، شبکه های کابلی، سیستم های کنترل، شبکه های قدرت، کاربردهای داخلی و خارجی و کانال کابلی یافت می شود.